Vesmír v nás
Příklad českého národa
Ing. Michal Burda - tvůrce metody
Knihy
Hovoří Michal Starší vodnář Pražský
Metoda vesmír v nás
Láska
Laskavost probouzející Lásku
Laskavost jako obecný lék
Věk vodnáře
Mantra - Skupinové meditace
Sebeorganizující se ohniska lásky
Život společnosti
Organizační informace
Napište nám

METODA VESMÍR V NÁS

Metoda Vesmír v nás je způsob objevování zákonů harmonického života jednotlivců, celého lidstva a všeho ve Stvoření. K jejich objevení stačí znalosti základní školy, vlastní zkušenosti a nepopiratelné znalosti lidstva na začátku třetího tisíciletí. I když má cesta objevování zákonů života Vesmíru je uvedena v knihách VESMÍR V NÁS I. - III. díl, považuji za prospěšné, abych se aspoň krátce zmínil o tom, jak se s tímto úkolem vyrovnávám já od svých 70 let jako bývalý zásadní ateista a materialista.

Nepředkládám Ti výsledky mého hledání, abys věřil. Vyzývám Tě: "Přistupuj k mým slovům s pochybami." Nechci Tě nasytiti rybami, jak už říkám v I. díle Vesmíru v nás na str. 26: "Je však možné, že moje slova probudí v Tobě touhu zkusit chytat ryby sám, když to budeš potřebovat! Sám můžeš zjistit, zda jsem ten vlasec zašmodrchal a dle Tvého soudu třebas nepracoval dobře s udičkou. Myslím, že Ti neublíží, když se dovíš jak chytá ryby od svých 70 let dnes téměř 90-letý ´mladík´."

Brzy jsem pochopil, mám-li dožít svůj život ve zdraví a radosti, že musím změnit své vnímání světa i dosavadní způsob života. Rozhlédl jsem se a zjistil, že existuje mnoho návodů, někdy si odporujících, údajně vedoucích ke štěstí. Vždyť například jen v knihkupectví Dobry Bednářové v Praze můžeme vybírat z více jak 800 titulů duchovní literatury. To byla pro mě cesta nadlidská, vedoucí jen ke stížení realizace mého rozhodnutí. Obrátil jsem se k Bibli, Knize Knih. I když pro mnohé je to kniha nejdůležitější, byla pro mě v mé tehdejší situaci svými četnými příměry velmi složitá. Není divu, vždyť tlumočí informace pro člověka žijícího před 2000 lety. Zvládnutí jógy dle slov významného jogína a vzácné duchovní bytosti Dr. Eduarda Tomáše, s kterým jsem se později spřátelil, trvá 20 let, dokonce celý život. Bylo mi 70 let a měl jsem málo času změnit svůj život do zdraví a radosti. Ani nahlédnutí do Kabaly nebylo to pravé. Svými 613 zákazy a příkazy mě nedávalo předpoklad k úspěšnému splnění mého rozhodnutí.

Zkoušel jsem to jinak. Absolvoval jsem kurz Silvovy metody, do Liberce jsem zajel na přednášky Zlaté mysli, kde jsem si ověřil sílu myšlenky chůzí po rozžhaveném uhlí. Několikrát jsem se zúčastnil setkání s Patrícií v Liblicích. Všichni mně na základě poznání jiných tlumočili, co mám dělat, abych šťastně žil. I když ve mně tato setkání prohloubila poznání duchovní problematiky a jsem za ně vděčný, nebylo to to pravé ořechové. Uvědomil jsem si, že bych takto mohl pokračovat nekonečnou řadou setkání a osvojovat si další cizí poznání. Přesto však ve mně i nadále zbude řada pochybností, tak jako mnohým z 30 miliónů příslušníků katolické církve, kterým se ani za 2000 let nepodařilo realizovat slova Ježíše Krista: Miluj svého bližního jako sebe sama.

Rozhodl jsem se, vycházeje ze základních principů teoretické kybernetiky jako obecné vědy o řízení složitých systémů, nalézt vlastní cestu k objevení zákonů harmonického života Vesmíru. Zbavit se některých tzv. pravd současné společnosti, které mi byly infikovány během mého života.V tu dobu bez označení autora, dnes už nevím od koho, ale určitě ne náhodou, se u mě objevil lístek:

NEBUĎ NÁSLEDNÍKEM, IMITÁTOREM
BUĎ ORIGINÁLNÍM JEDINCEM
A NAJDI SVÉ NEJNITERNĚJŠÍ JÁDRO
BEZ NÁVODU A KNIH

Doporučuji Ti zvaž, zda tato výzva může oslovit i Tebe: Můžeš se pokusit odpovědět na několik otázek, které jsem si položil já:

č.OtázkaANONE
1.Jsem jako jedinec žijící na planetě Zemi nedílnou součástí Vesmíru?  
2.Podléhá pohyb Vesmíru určitým zákonitým pravidlům?  
3.Musí jeho zákony platit pro každou jeho část, tedy i pro mě?  
4.Stejně tak pro jakékoliv společenství, které jako člověk vytvářím?  
5.Musí být zákony Vesmíru tak jednoduché, aby je mohl pochopit každý člen naší společnosti s minimálním stupněm vzdělání?  

Těším se na sdělení, jak sis odpověděl.

Nevím, jak Ty, já jsem odpověděl na všechny otázky s hlubokým přesvědčením kladně.


A) Jednota Vesmíru

Vesmír je z mého hlediska nepředstavitelně složitý, různorodý a dynamický systém. Vyvíjí se dle univerzálních zákonů. Jeho harmonický pohyb je podmíněn jejich uplatňováním každou jeho částí nebo jakýkoliv jejich seskupením. Lidstvo, tedy každý z nás jsem nedílnou součástí Vesmíru.

Z jednoty Vesmíru plyne: Poznám-li zákon jeho pohybu na kterékoli úrovni jeho organizmu, ten platí pro všechny jeho části. To je pravda platná od věčnosti. Bible říká: Jako v nebi, tak i na zemi, jako dole, tak i nahoře. Jinak můžeme říci: Co platí v mikrokosmu, platí i v makrokosmu. Později jsem se dozvěděl, že právě toto již dávní esoterikové nazývali Zlatým zákonem poznání Vesmíru.

Dnes víme, že všechno, co existuje, je energie - záření. Hmota je uspořádáním nejhlubších vibrací této energie. Víme, že zákony platné na nižší úrovni platí na všech úrovních života Vesmíru.


B) Analogie

Nepopiratelná jednotnost Vesmíru, jehož jsem částí, nám umožňuje pochopit jeho zákony pomocí analogie. Analogie, jak víme dle naučného slovníku je: Obdoba, podobnost, úsudek opírající se o podobnost nebo stejné vlastnosti rozdílných objektů, entit.

Člověk jako buňka Vesmíru

Lidské tělo je tvořeno nesčíslným množstvím buněk ve vzájemné harmonii zajišťující jeho funkci.

Když se některá buňka v lidském těle rozvíjí na úkor druhých, dochází k jejímu bujení. Stává se rakovinnou buňkou ohrožující život celého organizmu. To platí i o člověku jako buňce společnosti. Má-li se její život rozvíjet harmonicky, musí každá činnost jednotlivé části společnosti prospívat celku. Jinak dochází k porušení rovnováhy, která narušuje stabilitu společenského systému. Tento princip platí pro každého jednotlivce, společenské seskupení, pro národy i celý svět.

Zvaž sám, zda dosavadní uspořádání života lidstva naší společnosti i její zákony toto vesmírné kritérium splňuje.

Co z toho vyvodíš pro sebe? Budeš-li chtít, sděl to i ostatním.

C) Obecnost a minimalizace

Dalším principem metody Vesmír v nás je obecnost a minimalizace vesmírných zákonů, jejichž oprávněnost posuď sám: Čím větším počtem elementů je systém tvořen a čím větší je rozličnost mezi nimi, tím je jejich harmonický pohyb zajišťován menším počtem zákonů. Jelikož Vesmír je tvořen, z našeho hlediska, nekonečným množstvím rozličných částí, musí se počet zákonů zajišťující jejich harmonii blížit k nule. Prakticky z toho vyplývá: Harmonický pohyb Vesmíru je řízen jediným zákonem platícím pro všechno ve Stvoření:

To platí pro jednotlivou část Vesmíru, tedy i pro lidstvo a jakoukoli jeho část, kterou je každý člověk. Proto meze jeho chování nemůže určovat nikdo jiný než Vesmír, jehož pohyb je řízen univerzálním obecně platným zákonem.

Tuto pravdu odhalil již J. A. Komenský před 350 lety ve spisech VIA LUCIS - Cesta Světla. V ní uvádí nutnost existence OBECNÉHO LÉKU na bolesti a utrpení jednotlivce i světa. Tento lék jsme objevili metodou Vesmír v nás a jeho účinnost jsme ověřovali po více jak 10 let při setkáváních po celé naší vlasti.

Ke stejnému závěru obecnosti a minimalizace při objevování vědecké pravdy dochází i Albert Einstein. V audio nahrávce Vědomí pokory říká: "Obecnější zákony mohou méně slovy vyjádřit spolehlivě aspekty mnoha jevů najednou. Vytvořil jsem si hierarchii postupující od konkrétního k obecnému a ke svému vyjádření požadující stále méně slov. Nejobecnější pravdy by se měli dát vyjádřit jedním slovem."

Existuje takový OBECNÝ LÉK, jedno SLOVO vyjadřující obecný zákon platící pro vše ve Stvoření? Metodou Vesmír v nás jsme jej objevili:

JE TO LÁSKA ! ! !
Klíčem k ní je laskavost

Co nám uplatňování METODY VESMÍR V NÁS přináší:

Odkrývá zákony života Vesmíru, jehož jsme částí. Umožňuje objektivní posouzení úrovně souladu s Vesmírem nás samých i našeho okolí na všech stupních života společnosti i v mezinárodním měřítku. Z této metody vycházejí všechna uváděná poznání.

První využití:

Jako zásadní materialista a ateista, který nikdy nevěřil v Boha a přijal myšlenku, že všechno, co existuje, vzniklo náhodným působením hmoty, jsem nejdříve hledal výchozí odpověď na otázku, zda existuje nějaký vyšší morální princip harmonizující dění ve Vesmíru i společnosti, jak nastoupit Cestu k životu ve zdraví a radosti.

S využitím principu Metody Vesmír v nás, dle které zákony Vesmíru platí v mikrokosmu i v makrokosmu, jsem si položil otázku: "Byl dříve automobil a pak ho někdo vymyslel? Vznikly nejdříve jeho součástky a pak je někdo nakreslil?

Při mé více jak 10leté přednáškové činnosti na různých místech naší vlasti jsem se nikdy nesetkal s názorem, že se něco samo od sebe vytvoří. Bylo různým způsobem tlumočeno poznání, že každé dílo musí mít svého tvůrce a prvotní, že je myšlenka. Dokonce, že to platí pro vše ve Vesmíru. Že Vesmír má svého Stvořitele, jehož existenci poznáváme podle jeho dokonalého díla, před kterým stojíme v úžasu. Říkat mu můžeme všelijak. Třeba Bůh nebo Světlo, Podstata apod. a nemusíme ho personifikovat. Vždyť víme, že všechno je energie, takže i nejvyšší kosmická inteligence je energie nejjemnějších vibrací, nositelka informací.

(Blíže Vesmír v nás díl I., kapitola 16 - Všechno je energie a další.)

Albert Einstein říká k dílu Stvoření:

"Nejdůležitější je POKORA. Vědomí pokory eliminuje naše ambice a postupně nás učí chápat, jaké je naše místo v kosmu." (Audiokazetu A. Einstein: Vědomí pokory dodává Audiostory.)

Jak jsem si na výše uvedenou otázku, která je klíčovou pro můj další život ve zdraví a radosti, odpověděl já, najdeš v knihách řady Vesmír v nás, zvláště v díle I., kapitole 14 - Nejvyšší kosmická inteligence a kapitole 39 - Myšlenka jako tvůrčí síla Stvoření a dalších.

D) Vize

Při uplatňování principů Metody Vesmír v nás zbývá zodpovědět otázku:

Je možné v lidské společnosti vědomě sladit nekonečné množství individualit tak, aby se dynamicky rozvíjely v souladu s životem Vesmíru při zachování svobody rozhodování každého jedince?

Dosud se to lidstvu za celou dobu jeho historie nepodařilo, i když řada osvícených všech věků, včetně Krista, ukazovala Cestu.

Dnes, na začátku 3tího tisíciletí, v nastupujícím věku Vodnáře se o to můžeme spolu pokusit. Podmínkou je nalézt takovou představu, takovou VIZI budoucnosti lidstva, která splňuje potřebu života ve zdraví a radosti, jednotlivce, jakýchkoli skupin společnosti, národů i celého lidstva.

Vycházejíc z představy, že smyslem života je život sám, ve zdraví a radosti v celé bohatosti, můžeme navrhnout:

Vytvořit z našich rodin, z naší země i zemí Evropy a celého světa bezpečný, šťastný, prosperující domov pro všechny.

prostředkem k tomu je

PŘIJÍMAT KRITERIUM SVÉHO ŽIVOTA
LÁSKU

uplatněním     VIZE VĚKU VODNÁŘE

místo sobectví, nenávisti a násilí
LÁSKA A LASKAVOST BEZ HRANIC
k životu ve zdraví a radosti pro celý Svět.

Z toho vyplývá: Můžeme se rozvíjet ke svému prospěchu a ve svém vlastním zájmu nemůžeme udělat nikdy nic na úkor druhého. Každý náš počin musí sloužit ku prospěchu celku.