Vesmír v nás
Příklad českého národa
Ing. Michal Burda - tvůrce metody
Knihy
Hovoří Michal Starší vodnář Pražský
Metoda vesmír v nás
Láska
Laskavost probouzející Lásku
Laskavost jako obecný lék
Věk vodnáře
Mantra - Skupinové meditace
Sebeorganizující se ohniska lásky
Život společnosti
Organizační informace
Napište nám

LÁSKA

Na začátku mé Cesty k životu ve zdraví a radosti jsem se setkal se slovy Ježíše Krista: "Miluj svého bližního jako sebe samého." To jsem považoval za úplný nesmysl. Jak mám milovat někoho, kdo mě ubližuje? Nyní vím, že tato výzva je

největším darem křesťanství lidstvu!

Jsi-li stejného názoru, sám můžeš posoudit, zda si lidstvo tohoto daru dost váží. Zda ho využívá při řešení problémů jednotlivců, různých skupin společnosti, národů i celého světa.

Co změnilo můj názor na slova Krista a nakonec celý můj život? Vyšel jsem z objevení smyslu mého života. Rozličné názory různých filozofických škol všech věků jako by dávaly za pravdu tvrzení: Určit smysl života člověka, lidské společnosti je velmi těžké, vždyť každý člověk vidí smysl svého života v něčem jiném.

S použitím selského rozumu jsem dospěl k poznání, že jeho smyslem pro mně je život sám. Jaký? Ve zdraví a radosti pro všechny! Z toho vyplývá moje hluboká úcta k životu každého člověka a všeho ve Stvoření. Toto je krédo mého života.

Vlastností života je neustálá změna a pohyb. Jednotlivé jeho části vznikají a zanikají, spojují se ve složitější systémy vytvářející jeho vyšší formy. To platí pro všechno ve Vesmíru.

Dnes již víme, že pohyb může nastat jen působením síly. Tato síla existuje ve Vesmíru nepřetržitě od Stvoření a prostupuje všechny jeho části. Harmonizuje se jeho pohyb, vytváří jeho nekonečnou různorodost, jinak by vznikal chaos.

Tento princip platí i pro lidskou společnost, která je částí Vesmíru. V knize Vesmír v nás díl I, kapitola Vesmírná láska cituji velkého vědce, jezuitu Piér Telharda de Chardina, který říká: "Tato síla je životodárná energie lásky. Je přítomná v každém vláknu světového dění a bytí. Sjednocuje a vytváří jednotné organizační celky vyššího stupně. Prolíná vše a její vyšší forma se projevuje na úrovni lidského ducha. Její méně dokonalé, ale nikoli méně skutečné, formy poznáváme ve všech kosmických sférách, jimiž pulzuje energie a tvořivé síly.

Jedině Láska sjednocuje a stmeluje a sjednocením částí v celek tvoří a staví. Dá se říci, že lidská duchovní Láska má kořeny v celém Vesmíru."

ZLO JE NEDOSTATEK LÁSKY

Nyní, když víme, že vše je energie, tedy i Láska, že pro všechno ve Vesmíru existují jednotné zákony, platící jak v mikrokosmu, tak i v makrokosmu, můžeme použít analogie, jednoho z principů Metody Vesmír v nás.

Dobro a Lásku můžeme připodobnit ke světlu a zlo ke tmě. Jak uvádím ve Vesmíru v nás I, představme si, že vstupujeme do sklepa, kde je tma. Co uděláme, abychom se tam mohli bez potíží pohybovat? Odpovím za nás v souladu s těmi, kterých jsem se na mých setkáních dotazoval. Všichni řekli rozsvítím. Jak už víme - Světlo je LÁSKA. Rozsvítím baterku, řekl i 12letý Jakub.

Když si představíme, že zdrojem Světla je svíčka, všichni víme, že sebevětší tma její plamen nezhasne.

Taková je síla LÁSKY.
Je to naděje lidstva do budoucích věků.
Absolutní zlo neexistuje. Zlo je jen nedostatek LÁSKY. Tma je nedostatek světla.
Z toho plyne: Chceme-li zmenšovat zlo ve světě, je jen jedna cesta.
ZVĚTŠOVAT LÁSKU KE VŠEMU VE STVOŘENÍ.
Odpovídat na zlo zlem, na násilí násilím, je jen, jak se lidově říká, Cesta do Pekel.

Láska je tedy tento obecný lék na bolesti a utrpení jednotlivce i Světa, o kterém mluvil J. A. Komenský. Jediným Slovem, které vyjadřuje nejobecnější pravdu, o jejíž nepochyboval ani Albert Einstein. Láska odpovídá i poznání, že jedině ona sjednocuje a stmeluje a vytváří vyšší organizační celky, jak uvedl Piér Telhard de Chardin.

Pochopil jsem, že Láska je tou všeoživující a všeharmonizující silou nejen života mého, ale všech bytostí bez ohledu na naše postavení ve společnosti.

Je i objektivním kritériem našeho chování a podmínkou života v míru na planetě Zemi.

I když už víme, že jen Láska může odstranit Zlo, nemůžeme nikoho nutit násilím k uplatňování tohoto vnímání života. To platí pro jednotlivce i mezi národy. Svět potřebuje k životu mír a ten nemůžeme nikomu vnutit. Můžeme ho však přesvědčit, že i pro něho je mír dobrý. Začít u sebe a svým příkladem mu dokázat, že nám záleží i na jeho spokojeném a šťastném životě.

Nebojovat, ale odstraňovat PŘÍČINY násilí, které spočívají v sobectví a nesoucítění. Z těchto hledisek posuďte své postoje, rozhodování vedoucích představitelů jednotlivých národů i světových organizací a vyvoďte pro sebe závěry. Snaha o světový mír musí vycházet zdola a dále se šířit. Svět se nemůže dopracovat k míru na zemi, pokud ve vlastním domě a okolí vedeme válku. To vyžaduje neustále vylepšovat mezilidské vztahy v lásce doma i v okolí bez ohledu na světovou situaci.

Lidstvo stojí před rozhodnutím řešit své problémy násilím, válkou nebo Láskou. Před léty odpověděl na tuto otázku T. G. Masaryk: Kristus ne Cesar.

Jak odpovíme my?

Martin Luther King zanechal poselství:

Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale že dobří lidé mlčeli!"

To, že Ty nemlčíš, dokazuješ mimo jiné svou osobní aktivitou, když upozorňuješ své přátele, známé osobnosti, tvůrce různých pořadů v rozhlase a televizi, redakce časopisů na webovou stránku www.vesmirvnas.cz a knihy řady Vesmír v nás.

Albert Einstein: "Snaha probouzet a rozvíjet pocit mravní zodpovědnosti u každého jednotlivce, to je nesmírně důležitá služba celku."

Tvůj čin je inspirací, světlem pro ostatní. Informuj je.

Je to jen Tvoje rozhodnutí.